ALGEMENE VOORWAARDEN 010 SPORTS ZWEM EVENEMENTEN

 

Met het inschrijven voor een zwemevenement van 010 Sports verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met het reglement van dit evenement:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een activiteit die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het evenement.
 • Organisator: Stichting Rotte Swim Experience (KvK 60 71 57 74).

 Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Rotte Swim Experience onder de naam 010 Sports.
 • Deelname aan een evenement van 010 Sports is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • De voorinschrijvingen sluiten een week voor het evenement.
 • Kosten voor inschrijven op de dag van een Evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijvingen worden op de website van een Evenement gecommuniceerd.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen.
 • Zwemmers vanaf 8 jaar mogen deelnemen aan afstanden tot 250 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers vanaf 13 jaar mogen deelnemen aan afstanden tot 500 meter op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Zwemmers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder begeleiding van een deelnemende volwassene. Deze volwassene dient zich apart in te schrijven.
 • Minderjarige deelnemers dienen toestemming te hebben van hun ouder/voogd voor deelname.
 • Zwemmers vanaf 16 jaar mogen deelnemen aan alle afstanden op voorwaarde van bezit van zwemdiploma A en B.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan een evenement en gebruik van de faciliteiten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van het buitenwater evenement voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers zijn verplicht een door ons uitgereikte badmuts te dragen. Tenzij anders aangegeven.
 • De organisatie adviseert het gebruik van een saferswimmer. Via de website van de Organisator en op de dag van een evenement kunnen deze worden aangeschaft.
 • Deelnemers respecteren overige watergebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd op straffe van uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens het evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
 • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.

 

Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

 • De Organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien een evenement door overmacht (op enig moment) moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer een evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien een evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot contact@010sports.nl
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan een evenement te ontzeggen.

 Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van het evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief contact gegevens in geval van nood door te geven aan de organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is, kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.

Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan een  evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van een Evenement en de gemeente(n) waarin een Evenement plaatsvindt, zijn op  dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan een evenement, voor promotionele doeleinden van de Organisator.
 • De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de Deelnemer.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator.

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator van het evenement.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 010 SPORTS FIETS EVENEMENTEN

Met het inschrijven voor een fietsevenement van 010 Sports verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met het reglement van dit evenement:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een activiteit die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren Evenement.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator:Stichting Rotte Swim Experience (KvK 60 71 57 74).

Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Rotte Swim Experience onder de naam  010 Sports.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • De voorinschrijvingen sluiten een week van tevoren.
 • Kosten voor inschrijving op de dag van een Evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijving worden op de website van een Evenement gecommuniceerd.
 • De inschrijving en het recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld door de organisatie is ontvangen.
 • Fietsers jonger dan 16 jaar mogen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouders/voogd of door hen aangewezen begeleiders.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een Deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan de tocht en toegang tot de verzorgingsposten op de route is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startnummer zichtbaar te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de fiets activiteit voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Deelnemers zijn verplicht om voor vertrek hun naam en de naam/telefoonnummer van een contactpersoon op de achterkant van het startnummer in te vullen. Dit bevordert optimale hulpverlening in het geval van incidenten.
 • Het dragen van een deugdelijke valhelm is gedurende alle 010 Sports fietsevenementen, trainingen en clinics verplicht.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zijn te allen tijden van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • Mobiel bellen op de fiets wordt ten zeerste afgeraden.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan een Evenement te ontzeggen.
 • Tijdens een Evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
 • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
 • (huis)dieren, aanhangwagens in welke vorm dan ook achter de fiets, luidspelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
 • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers van haar activiteiten die zich schuldig maken aan wangedrag ten opzichte van medeweggebruikers en overige deelnemers alsmede het niet houden aan de wettelijke verkeersregels uit te sluiten.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of een Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien een Evenement door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer een Evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien een Evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het Evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot contact@010sports.nl

Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan een Evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van een Evenement dient het bedrijf een deelnemerslijst inclusief de contactgegevens in geval van nood door te geven aan organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen, en of er geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten.

 Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan een Evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel of schade dan ook van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van een Evenement en de gemeente(n) waarin een Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan een evenement, voor promotionele doeleinden van de Organisator.
 • De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de Deelnemer.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator.

Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator van het Evenement.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 010 SPORTS LOOP EVENEMENTEN

Met het inschrijven voor een loopevenement van  010 Sports verklaart u zich als deelnemer bekend en akkoord met het reglement van dit evenement:

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Evenement: een hardloop evenement in Rotterdam dat onderdeel uitmaakt van het door de Organisator in enig jaar te organiseren evenement.
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 • Inschrijving: de inschrijving strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
 • Organisator: Organisator:Stichting Rotte Swim Experience (KvK 60 71 57 74).


Deelname

 • Het evenement is een initiatief van en wordt georganiseerd door Stichting Rotte Swim Experience onder de naam 010 Sports.
 • Deelname aan het evenement is alleen mogelijk voor ingeschreven deelnemers.
 • De voorinschrijvingen sluiten een week voor het evenement.
 • Kosten voor inschrijving op de dag van een Evenement kunnen afwijken van de kosten bij voorinschrijving. Kosten van voor- en dag inschrijving worden op de website van het Evenement gecommuniceerd.
 • Inschrijving en recht op deelname zijn pas definitief en geldig indien het verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is ontvangen.
 • Minderjarige deelnemers dienen voorafgaand toestemming te hebben van hun ouder/voogd.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het inschrijfgeld zal niet worden teruggestort indien een deelnemer zich afmeldt. Ook reeds gedane sponsordonaties worden dan niet gerestitueerd.
 • Ook bij wijziging van de afstand waarvoor is ingeschreven, vindt geen restitutie plaats. Bij wijziging naar een afstand met een hoger inschrijfbedrag dient het verschil te worden bijbetaald.
 • Het overdragen van het recht op deelname c.q. het omzetten van de naam van een deelnemer is niet mogelijk.
 • Deelname aan een loopevenement en gebruik van de faciliteiten is alleen toegestaan voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers zijn verplicht hun startnummer zichtbaar te dragen.
 • Met het accepteren van het startnummer verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van het loopevenement voldoende gezond zijn.
 • Deelnemers respecteren overige deelnemers, het publiek, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
 • Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan het evenement te ontzeggen.
 • Tijdens een Evenement is het deelnemers verboden op enigerlei wijze:
  • zich aanstootgevend te gedragen of te kleden;
  • (huis)dieren, luid spelende radio’s of andere geluidsdragers mee te (doen) voeren;
  • voorwerpen voorhanden te hebben die in redelijkheid een gevaar kunnen opleveren of een ernstige mate van hinder kunnen veroorzaken voor andere deelnemers.
 • Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 • De Organisator behoudt zich het recht voor de route, afstanden, start- en/of finishtijden en/of -plaats te wijzigen of een Evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden, beperkte aanmeldingen en/of andere calamiteiten en/of overmacht.
 • Indien een Evenement door overmacht op enig moment moet worden stilgelegd c.q. geheel of gedeeltelijk afgelast op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, zal geen restitutie van inschrijf- en sponsorgelden plaatsvinden.
 • De Organisator is niet aansprakelijk voor (persoonlijk) gemaakte kosten wanneer het evenement door overmacht moet worden afgelast.
 • Indien een Evenement wordt geannuleerd om andere redenen dan hierboven genoemd, kunnen na een schriftelijk verzoek daartoe, de inschrijfgelden worden gerestitueerd. Het schriftelijk verzoek dient binnen één maand nadat het evenement zou plaatsvinden te worden ingediend.  Het schriftelijke verzoek kunt u richten tot contact@010sports.nl
 • Medisch gekwalificeerd personeel behoudt te allen tijde het recht om deelnemers op medische gronden verdere deelname aan een Evenement te ontzeggen.

 Aanvullende voorwaarden in verband met bedrijfsdeelname

 • Bedrijven dienen voorafgaand aan het evenement het inschrijfgeld van alle deelnemers te hebben voldaan.
 • Uiterlijk één week voorafgaand aan de start van een Evenement dient het bedrijf de deelnemerslijst inclusief contact gegevens in geval van nood door te geven aan de organisator.
 • Indien het inschrijfgeld niet is ontvangen en of geen complete deelnemerslijst aanwezig is dan kan de organisatie het bedrijf van deelname uitsluiten

 Aansprakelijkheid

 • Deelnemen aan een Evenement is vrijwillig, op eigen risico, voor eigen rekening en voor eigen verantwoordelijkheid.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor welk letsel/ schade dan ook, van deelnemers of betrokken derden. Dit geldt ook voor verlies of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemers. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
 • Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
 • De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot een Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
 • Sponsors van een Evenement en de gemeente(n) waarin een Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

 Portretrecht & Persoonsgegevens

 • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d., gemaakt ten tijde van deelname aan een evenement, voor promotionele doeleinden van de Organisator.
 • De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent vanwege inschrijving toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie en deelname-materialen aan de Deelnemer.
 • Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator.

 Overig

 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Organisator van het Evenement.